Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Anhui Ruihan Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Anhui welaýatynyň Hefei şäherinde ýerleşýär.Gözleg we gözleg, derman araçylaryny, kosmetiki goşundylary we iýmit goşundylaryny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Hytaýda ýokary tehnologiýaly kärhana.Önümleri saglyk pudagynda, lukmançylyk gözelliginde, ýaşyl oba hojalygynda, bio-lukmançylykda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Ylmy gözleg toparymyzda häzirki wagtda 35-den gowrak adam bar, şol sanda 5 lukman, 10 magistr we tanyşdyrylan ýa-da taýýarlanan 20 welaýat derejesindäki ýokary derejeli zehin.Hytaýyň lukmançylyk ylymlary akademiýasy, Pekin uniwersitetiniň nepis himiýa instituty, Günorta ylym we tehnologiýa uniwersiteti we beýleki ylmy gözleg institutlary hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

2000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýan garaşsyz gözleg merkezi bar.Ylmy-gözleg merkezi, esasan, täze önümleri we täze tehnologiýalary synag synag işlerine, şeýle hem patent arzalaryna, kagyz neşirlerine, bazar gözleglerine, synag synaglaryna, taslama beýannamasyna, tehniki hyzmatlara, daşary ýurt walýutalaryna we ýaş dolandyryşy taýýarlamaga jogapkärdir. işgärler.Soňky ýyllarda Anhui welaýatynda 5 ylym we tehnologiýa taslamasyny amala aşyrdyk we 6,5 million ABŞ dollary bolan dik serişdeleri topladyk.

hakda

takmynan_ba (1)

Halkara we içerki ykdysady ösüşe uýgunlaşmak üçin ýokary tehnologiýaly gözlegleriň we ösüşiň we gymmat bahaly önüm satuwynyň strategiki ösüş ugruny öňe sürýäris.On ýyldan gowrak wagtyň dowamynda biz ähli söwda prosesini berk dolandyrdyk, her jikme-jiklige üns berdik, müşderilere önüm satyn almak, gözleg we ösüş, hil gözegçiligi we logistika dolandyryşy ýaly ähli taraplaýyn hyzmatlary hödürledik we ygtybarly hyzmatdaş bolduk. Müşderiler.Önümlerimiz esasan Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. eksport edilýär we 30-dan gowrak ýurtda müşderiler bilen ýokary hilli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Kompaniýa müşderilere iň gymmatly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin hemişe "innowasiýa, hünär ussatlygy, bitewilik we pragmatizm" kärhanasynyň ruhuna eýerýär.Dünýäniň dürli pudaklarynda müşderilere bäsdeşlik ukybyny we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin köp sanly önüm çözgütleri berip bileris.

Üstünliklerimiz

1. Güýçli ylmy gözleg topary (gözleg toparynda 35 adam, şol sanda 5 lukman, 10 ussat ...).

2. Durnukly hil (önümleriň her toparynyň hil durnuklylygyny üpjün etmek üçin doly ylmy gözleg merkezi we synag merkezi bilen).

3. Baý eksport tejribesi (Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport etmekde amaly tejribe bilen).

4. Professional satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlar (müşderi ilki biziň satuw toparymyzyň esasy ynamydyr).

5. Gymmat bahaly hyzmatlary hödürlemek ukyby (müşderilere bäsdeşlik ukybyny we önümçiligini ýokarlandyrmak üçin köp önüm çözgütlerini hödürläp bileris.)

Biziň-a1