Anhui Ruihan Technology Co., Ltd. "Hefei Enterprise Technology Centre" şahadatnamasyny üstünlikli aldy.

Golaýda Hefei Ykdysady we Maglumat Tehnologiýasy Geňeşi Hefeýdäki 2022-nji ýyl (28-nji partiýa) şäher kärhanalarynyň tehnologiýa merkezleriniň sanawyny yglan etdi.“Anhui Ruihan Technology Co., Ltd.”, tehniki zehin toparlaryny gurmakda we tehnologiki innowasiýalarda görnükli çykyşlary sebäpli “Hefei Enterprise Technology Centre” -niň ykrar edilmegini üstünlikli aldy.

Ylmy-gözleg innowasiýasy esasy hereketlendiriji güýçdir
Ylmy-gözleg innowasiýalary Ruihanyň çalt ösmegi üçin hemişe esasy hereketlendiriji güýç bolup durýar.Ruihan giňişleýin gözleg we üpjünçilik ulgamy bilen 2009-njy ýylda tehnologiýa merkezini döretdi.Kompaniýanyň soňky ýyllarda R&D maýa goýumlary pudagyň ortaça derejesinden has ýokary boldy.Ruihanyň Hefei Kärhana Tehnologiýa Merkeziniň ykrar edilmegi, Ruihanyň tehnologiki innowasiýa üstünliklerini üýtgetmegi we durmuşa geçirmegi çaltlaşdyrmaga kömek edýär.

Ylym Ruihanyň edýän ähli zadynyň özenidir
Ruihanyň baş müdiri: "Biz hemişe hereketlendiriji hökmünde tehnologiki innowasiýalara eýereris, tehnologiki hyzmatlar pudagyny çuňňur ösdüreris, tehnologiki innowasiýa bilen garaşsyz markalaryň ösmegine, kärhanalaryň durnukly ösüş ukybyny ýokarlandyrarys, ylmy gözleglere hyzmat edýän ylmy çözgütleri dörederis" we durmuş, Hefei şäheriniň innowasiýa we özgerişlerine we global tehnologiki innowasiýa merkeziniň gurluşygyna öz güýjümizi goşuň

Ruihan marka dolandyryş ýoluna eýerýär
Marka kärhanalaryň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmagyň täsirli usuly we ykdysady özgerişleriň netijeliligini ölçemek üçin möhüm görkeziji.Marka bahasy reýtingi, dürli sebitler we pudaklar üçin marka ykdysadyýetiniň ösüşine ýol açmak we marka gurluşygynyň gazananlaryny görkezmek üçin serişdeleriň biridir.Geljekde Ruihan marka dolandyryş ýolunda durar, ýokary hilli ösüş hereketlendirijisini döreder, müşderilere netijeli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdirer, kärhananyň marka bahasyny we täsirini yzygiderli ýokarlandyrar we ösüşine goşant goşar. Senagat!

Anhui Ruihan tehnologiýasy (2)
Anhui Ruihan tehnologiýasy (1)

Iş wagty: 17-2023-nji maý