Lidokain näme?

Lidokain soňky ýyllarda prokainiň ornuny tutan we kosmetiki hirurgiýada ýerli infiltrasiýa anestezi üçin giňden ulanylýan sirokain diýlip hem atlandyrylýan ýerli anestezikdir.Nerw öýjük membranalarynda natriý ion kanallaryny saklap, nerw tolgunmasyny we geçirijiligini bökdeýär.Lipidiň erginligi we belogyň baglanyşygy, prokainiňkiden has ýokary, güýçli öýjüklere aralaşmak ukyby, çalt başlanmagy, uzak hereket wagty we hereket intensiwligi prokainiňkiden dört esse ýokarydyr.

Kliniki goşundylara infiltrasiýa anestezi, epidural anestezi, ýerüsti anesteziýa (torakoskopiýa ýa-da garyn operasiýasy wagtynda mukozal anesteziýa) we nerw geçiriji blok girýär.Anesteziýanyň dowamlylygyny uzaltmak we lidokain zäherlenmesi ýaly zyýanly täsirleri azaltmak üçin anesteziklere adrenalin goşup bolýar.

Lidokain, şeýle hem ventrikulýar wagtyndan öň urmagy, ventrikulýar taxikardiýany, sanly zäherlenmegi, ýürek operasiýasy we ýürek miokardyň infarktyndan soň kateterizasiýa sebäpli ýüze çykýan ventrikulýar aritmi, şol sanda ventrikulýar wagtyndan öň urmagy, ventrikulýar taxikardiýa we ventrikulýar fibrilýasiýa üçin ulanylýar. Beýleki antikonwulsanlar we ýerli ýa-da oňurga anestezi üçin netijesiz dowamly epilepsiýa bilen.Supöne adatça supraventrikulýar aritmi üçin netijesiz.

Lidokain infuziýasynyň perioperatiw damar infuziýasy boýunça gözleg

Opioid dermanlaryny yzygiderli ulanmak, köp sanly oňaýsyz täsirleri döredip biler, bu bolsa opioid däl analjezik dermanlar barada çuňňur gözleglere kömek eder.Lidokain, iň täsirli opioid däl analjezik dermanlaryň biridir.Lidokainiň yzygiderli ulanylmagy, opioid dermanlarynyň içerki dozasyny azaldyp, operasiýadan soňky agyryny aýyryp, aşgazan-içege funksiýasynyň operasiýadan soňky dikelişini çaltlaşdyryp, hassahanada bolmagyň dowamlylygyny gysgaldyp we operasiýadan soňky reabilitasiýa kömek edip biler.

Perioperatiw döwürde damar lidokainiň kliniki taýdan ulanylmagy

1. Anestezi operasiýasy wagtynda stres täsirini azaltmak

2. Opioid dermanlarynyň içerki dozasyny azaltmak, operasiýadan soňky agyryny aýyrmak

3. Aşgazan-içege funksiýasynyň dikeldilmegini goldaň, operasiýadan soňky ýürek bulanma we gusmak (PONV) we operasiýadan soňky aň-düşünjäniň bozulmagy (POCD) azaldyň we hassahanada galmagy gysgaldyň

4.Başga funksiýalar

Idokardaky täsirlerden başga-da, lidokain propofolyň sanjym agyrysyny ýeňilleşdirmek, ulalandan soň üsgülewigiň öňüni almak we miokardyň zeperlenmesini ýeňilleşdirmek ýaly täsirlere eýe.

Lidokain näme (2)
Lidokain näme (1)

Iş wagty: 17-2023-nji maý